EFRR kolor poziom 800

Procedura podłączenia budynku do sieci wodociągowej

wersja do drukupdf icon 128x128

 1. Złożenie wniosku o wydanie warunków technicznych na dostawę wody dla obiektu budowlanego w PGKiM Ryki - Biuro Obsługi Klienta
 • Potrzebne dokumenty:
  • Do wniosku należy dołączyć kopię mapy zasadniczej lub mapę do celów projektowych ze zlokalizowaną działką i wodociągiem – Starostwo Powiatowe – Wydział Geodezji.
 • Decyzja o wydaniu warunków wydawana jest przez PGKiM Ryki w ciągu 21 dni – PGKiM Ryki pokój nr 3.
 • Wraz z decyzją PGKiM Ryki przekazuje druk protokołu odbioru technicznegopdf icon 128x128, który powinien być wypełniony przez wykonawcę po wykonaniu przyłącza.
 1. Wykonanie projektu – na własny koszt
 • Projekt powinien być wykonany przez projektanta z uprawnieniami.
 • Projekt powinien zawierać oświadczenie o wyrażeniu zgody właścicieli działek, przez które przebiega przyłącze.
 • Projekt powinien zawierać zezwolenie właściwego zarządcy drogi, w przypadku umieszczenia przyłącza w pasie drogowym.
 1. Uzgodnienie projektu i wydanie wodomierza w PGKiM Ryki – pokój nr 3
 • Potrzebne dokumenty:
  • Kopia projektu przyłącza dla PGKiM Ryki
 1. Wykonanie przyłącza - na własny koszt
 • Wykonawca musi posiadać uprawnienia budowlane do prowadzenia robót zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.
 • Po wykonaniu przyłącza uprawniony geodeta sporządza inwentaryzację geodezyjną przyłącza (tzw. mapkę inwentaryzacyjną).
 • Po wykonaniu przyłącza wykonawca i inwestor wypełniają przekazany wcześniej protokół odbioru technicznego przyłącza wodociągowegopdf icon 128x128.
 1. Podpisanie umowy w PGKiM Ryki – Biuro Obsługi Klienta
 • Potrzebne dokumenty:
  • Projekt przyłącza
  • Dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością
 1. Odbiór techniczny przyłącza
© 2017 PGKiM Ryki