EFRR kolor poziom 800

Przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność 1 stycznia 1967 r. jako Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Rykach, powołane na podstawie Uchwały Nr 21/14/66 Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Rykach. Do jego pierwszych zadań należało: dostarczanie wody siecią wodociągową, liczącą wówczas 5 km, oczyszczanie miasta przy pomocy taboru konnego, utrzymanie zieleni miejskiej oraz prowadzenie gospodarki mieszkaniowej.

Wraz z rozwojem miasta i najbliższej okolicy wzrastało zapotrzebowanie na usługi komunalne, dlatego przedsiębiorstwo wprowadziło nowe zakresy do swej działalności, takie jak budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i gazowej, produkcja wyrobów betonowych oraz usługi pogrzebowe. Zaczęło funkcjonować składowisko odpadów przy ul. Janiszewskiej, a także oczyszczalnie ścieków przy ul. Lubelskiej i Słowackiego. W 1975 r. MPGK zatrudniało 185 osób, a rejonem jego działania stało się miasto i gmina Ryki oraz gminy sąsiednie: Baranów, Jeziorzany, Nowodwór, Stężyca, Ułęż i Żyrzyn.

W okresie zmian ustrojowych, po roku 1989, przedsiębiorstwo ograniczyło działalność w branżach: budowlanej, ogrodniczej, transportowej i usług pogrzebowych, na rzecz usług statutowych tj.: wodociągów, kanalizacji, gospodarki mieszkaniowej, wywozu nieczystości i oczyszczania miasta oraz produkcji i sprzedaży energii cieplnej przejętej z OPEC Puławy. Od czerwca 1997 r., zgodnie z narzuconym przez prawo obowiązkiem (Ustawa z 20.12.1996 r. o Gospodarce Komunalnej). zakład został przekształcony w Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Rykach Sp. z o.o., w której wszystkie udziały objęła gmina Ryki.

Od 2000 roku zauważa się systematyczny rozwój przedsiębiorstwa – wzrosła ilość wykonanych przyłączy wodnych i kanalizacyjnych; przybyło nowych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej; zwiększył się zakres robót budowlano-montażowych; zaszła potrzeba dostosowania oczyszczanych ścieków do nowych wymagań jakościowych, obowiązujących w krajach UE. Niezbędna okazała się więc m.in. modernizacja laboratorium wraz z nowoczesnym wyposażeniem oraz instalacja myjni samochodowej.

© 2017 PGKiM Ryki