EFRR kolor poziom 800

PGKiM Ryki Sp. z o.o., a w szczególności Zakład Wodociągów i Kanalizacji zajmuje się wydobywaniem, uzdatnianiem i dostawą dla ludności miasta i gminy Ryki wody do celów socjalno-bytowych oraz oczyszczaniem ścieków socjalno-bytowych, przemysłowych i ścieków dowożonych wytwarzanych przez ludność i zakłady przemysłowe, usługowe na terenie miasta i gminy Ryki

Podłączenie budynku do sieci wodociągowej

Prosimy o zapoznanie się z procedurą podłączenia budynku do sieci wodociągowej.

DOKUMENTY I WNIOSKI

Produkcja wody i proces uzdatniania

Eksploatacja ujęć wody przez PGKiM w Rykach Sp. z o. o. w świetle ustawy „Prawo wodne” jest korzystaniem z wód wgłębnych. Wiąże się to ze szczególnymi obowiązkami przedsiębiorstwa, takimi jak:

  • wnoszenie opłat za wydobywanie wody
  • prowadzenie dokładnej ewidencji i opomiarowania  ujęć
  • konieczność uzyskania pozwoleń wodnoprawnych na pobór wody i eksploatację stacji wodociągowych
  • właściwe zagospodarowanie ujęć stref ochrony ujęć dla utrzymania dobrej jakości wody w źródle.

ZWiK realizuje dostawę wody dla prawie 20 tysięcy mieszkańców i eksploatuje:

  • 13 studni głębinowych
  • 6 stacji wodociągowych ( Spacerowa, Swatowska, Rososz, Bobrowniki, Moszczanka, Niwa Babicka)
  • 9 zbiorników wody uzdatnionej
  • 6 chlorowni wody na podchloryn sodu i jedno urządzenie do dezynfekcji wody promieniami UV
  • ponad 200 km sieci wodociągowej i około 700 hydrantów p.poż.

ZWiK korzysta wyłącznie z zasobów wód podziemnych i wydobywa ją poprzez system studni wierconych zgrupowanych w pobliżu stacji wodociągowych. Pobór wód głębinowych charakteryzuje się doskonałą przezroczystością wody, bezbarwnością, bezzapachowością, niską zawartością substancji organicznych, stałą temperaturą w złożu ok. 10° C. Jakość wody oceniana jest jako bardzo dobra.

Ze względu na rozległość sieci wodociągowych woda dostarczana do sieci jest okresowo poddawana dezynfekcji podchlorynem sodu . Stosowane dawki są minimalne i dozowane tak aby stężenia chloru w wodzie pompowanej do sieci wynosiło maksymalnie 0,3 mg Cl2/dm3.

Zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami jakość wody dostarczanej mieszkańcom miasta i gminy Ryki jest monitorowana przez Laboratorium PGKiM Ryki i SGS-EKOPROJEKT z Sarzyny, prowadzące monitoring kontrolny i przeglądowy zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Sieć kanalizacyjna i oczyszczanie ścieków

Sieć kanalizacyjna miasta Ryki ma długości około 30 km. i jest siecią rozdzielczą. Ścieki bytowo-gospodarcze i przemysłowe od Spółdzielni Mleczarskiej z ternu miasta Ryki są odprowadzane poprzez układ kanałów do kolektora zbierającego o średnicy 500mm oraz oddzielnym kolektorem ścieki przemysłowe od Polskiego Ogrodu „HORTEX”. Następnie trafiają do oczyszczalni ścieków „FREGATA” gdzie zostają poddane procesowi oczyszczania. Wody opadowe natomiast są odprowadzone systemem kanalizacji deszczowej.

Sieć kanalizacyjna wykonana jest z rur kamionkowych, betonowych, PCV lub PE. Kanalizacja sanitarna wykonana jest głównie w systemie grawitacyjnym, poza niewielkim obszarami w których ze względu wysokościowych zastosowano kanalizację ciśnieniową z przydomowymi pompowniami ścieków.

Proces oczyszczania ścieków składa się z dwóch podstawowych etapów. W trakcie pierwszego etapu większe zanieczyszczenia zawarte w ściekach zatrzymywane są na kratach i piaskowniku. To wówczas wychwytywane są skratki, piasek (skratki to większe zanieczyszczenia, które są wychwytywane na kratach o prześwicie 6mm, na piaskowniku zaś wytrącany jest piasek, ale i również żużel czy żwir). Następnie ścieki trafiają do dwóch  komór napowietrzania działających naprzemiennie gdzie poddawane są biologicznemu oczyszczeniu. Następnie są klarowane i odprowadzane do rzeki Irenki.

Powstające w procesie oczyszczania ścieków osady poddawane są odwadnianiu mechanicznemu na wirówce lub odwadnianie są w workach z geomembrany a następnie są wykorzystywane do produkcji kompostu, który wykorzystywany jest na cele rekultywacji terenów zielonych.

Oczyszczalnia Ścieków wyposażone jest w punkt zlewny ścieków dowożonych powstający na terenach nie skanalizowanych, które to są dowożone poprzez samochody asenizacyjne, a następnie są kierowane do procesu oczyszczania.

Eksploatacja

Utrzymanie w pełnej sprawności wszystkich elementów sieci wodociągowych i kanalizacyjnych realizowane jest poprzez nowe technologie sposobu wykonywania prac naprawczych a w szczególności na wyeliminowaniu przestarzałych elementów sieci i zastosowaniu materiałów nowej generacji. Stare sieci są systematycznie kontrolowane i w razie potrzeby są wymieniane na nowe lub remontowane przy wykorzystaniu najnowszych technologii. Wprowadzanie nowych technologii podczas napraw minimalizuje czas naprawy oraz powoduje jak najmniejsze utrudnienia dla ludności.

© 2017 PGKiM Ryki